Bridget Moran

Ahojte :)

Vítam vás dnes na mojom blogu. Dnes to bude špeciálny článok, ktorý som pre vás pripravila spolu s mojou kamarátkou Viki, ktorá má tiež blog ( TU :) ). Hneď na začiatku by som chcela poďakovať Viki, že mi pomohla a spravila podstatnú časť. :) 

Dámy a páni, dnes vám chcem predstaviť dievča, ktoré je známe už aj na Slovensku, hoci je to oficiálne britka. Pýtate sa ako je to možné ? Stačil na to jej osobný projekt, ktorý spočíva v tom, že toto mladé, talentované a umelecké dievča prespieva nejakú zahraničnú pesničku v pôvodnom jazyku. To znamená, že pesničku, ktorá je v slovenskom jazyku, prespieva v slovenskom jazyku a nie v anglickom jazyku. Zo slovenských pesničiek si vybrala Mandolínu od Adama Ďuricu a ako druhú si vybrala pesničku od Kristíny - Horehronie. :) Najnovšie si vybrala aj pesničku z Čiech a to od Kryštofa. :) Z rozhovoru som mala veľmi príjemný pocit. Bridget na mňa pôsobila ako veľmi milá osoba, ktorá vie kde má svoje ciele. Mne sa ju podarilo vyspovedať a dnes vám prinášam odpovede. :) 


Favourite colour: green 
Favourite food: currywurst and chips or doner kebab, I can't decide. 
Favourite singer and group: Here are bands and singers that inspire me: Of Monsters and Men, Atlético Kumpula, Passenger, Paradise Oskar, Orla Gartland, Plumbo, Asgeir... and actually there are a lot of others... I love people who sing in their own language.
Favourite song: That's really difficult... But Paradise Oskar's “Dadadam” convinced me to start playing the guitar, back in 2011, so I'd say that song.


Obľúbená farba: zelená
Obľúbené jedlo:  currywurst s hranolkami alebo kebab, neviem sa rozhodnúť
Obľúbený spevák a skupina: Tu sú skupiny, ktoré ma inšpirujú: Of Monsters and Men, Atlético Kumpula, Passenger, Paradise Oskar, Orla Gartland, Plumbo, Asgeir...
V skutočnosti je ich oveľa viac. Zbožňujem ľudí čo spievajú vo vlastnom jazyku. 
Obľúbená pieseň: Tak to je ťažké … Ale Paradise Oskar's “Dadadam” ma presvedčila, aby som začala hrať na gitaru, ešte v 2001, takže by som povedala, že to je ona.1. I think we can start from the beginning. Tell me something about yourself. Hiya, my name's Bridget Moran and I was born in Britain, but moved to France when I was 4. I'm now 17 and live in the Alsace region, next to Germany. I've been a big Eurovision enthusiast since 2010 and I absolutely love literature, songwriting, drama and poetry. I'm currently in my last year at French “lycée” majoring in Literature and German. In September I'm going to Latvia for a European Voluntary Service and I'm really excited about it!


Myslím, že môžeme začať od začiatku. Povedz mi niečo málo o sebe.
Čaute, volám sa Bridget Moran, narodila som s v Británií, ale presťahovala sa do Francúzka, keď som mala 4 roky. Teraz mám 17 a žijem v Alsace, pri Nemecku. Už od 2010 som veľkým nadšencom Eurovízie a úplne milujem literatúru, písanie pesničiek, hry a poéziu. Momentálne som v poslednom ročníku francúzskeho “lycée”, s hlavným odborom Nemecký jazyk a literatúra. V Septembri idem do Litvy, pracovať pre Európsku Dobrovoľnícku Službu na čo sa veľmi teším !!! 2. I read you are finishing high school at the moment. What did you feel when your first song got so many positives reactions? What did you do? How did your friends and family react? 


I couldn't believe it!! I was happy when Adam Durica shared it, but then it just went viral!! It was totally amazing! I think I screamed xD My parents were so happy and my friends couldn't believe it! Everybody was just so amazed and they really think it's great! Even my teachers have been amazing, some of them come to my concerts and they're really supportive.Čítala som, že práve končíš na strednej. Ako si sa cítila, keď tvoja prvá pesnička dostala toľko pozitívnych reakcií? Čo si urobila? Ako reagovali tvoji priatelia a rodina?
Nemohla som tomu uveriť !!! Bola som šťastná, keď ju Adam Ďurica zdieľal ale potom sa to rozšírilo tak rýchlo !!! Bolo to totálne úžasné ! Myslím, že som kričala =D. Rodičia boli strašne šťastní a priatelia tomu nemohli uveriť. Každú bol jednoducho ohromený a všetci si myslia, že je to úžasné ! Dokonca aj moji učitelia bola úžasní, niektorí chodia na koncerty a skutočne ma podporujú.


3. How can your project “Borders” into life? What gave you the idea? 


I totally love Europe... It has given me the opportunity to learn languages and meet people from so many different places. It has made me feel at home... Having grown up in France, being British and speaking German, well it makes it impossible for me to be anything other than European. It's important to be open to other cultures and accepting, otherwise we're not going to get anywhere in Europe... I believe that can be acheived by music: the borders we thought existed are broken down and we can build bridges. This summer I managed to save up enough money to buy myself a camera, and so Borders was born!


Ako vznikol projekt “Hranice”? Čo ti vnuklo nápad?
Totálne milujem Európu … Dala mi príležitosť naučiť sa rôzne jazyky a stretnúť ľudí z toľkých rôznych miest. Cítila som sa potom ako doma … Vyrastať vo Francúzku, byť Britka a hovoriť po nemecky, povedzme, že bolo pre mňa nemožné byť niečím iným než európankou. Je dôležité byť otvorený a chápajúci k iným kultúram, inak sa nikde nedostaneme … A verím, že práve to sa dá dosiahnuť hudbou : hranice, ktoré sme mysleli, že sú sa zlomili a teraz môžeme stavať mosty. Toto leto som dokázala našetriť na vlastnú kameru a tak sa  zrodili Hranice !

4. Do you like learning languages? How many can you speak? What´s your favourite, which one world you like to learn? 


I absolutely LOVE learning new languages. I speak English, French and German well and I'm currently learning Danish. I also have Latin and Ancient Greek at school, but I don't speak them I don't know if I have a favourite language, because each language has a special something, a charm that makes it unique. Every language is beautiful, I can't stand it when people say a language is ugly. Hmmm difficult question... You know, I'm the type of person who would like to learn EVERY language (even though that's impossible... unfortunately) but when I go to uni, I'd like to study Finnish and Icelandic... But if I had the chance to learn any other language, Slovakian, Bulgarian, anything, then I'd be up for it!


Rada sa učíš iné jazyky? Koľkými hovoríš? Ktorý je tvoj obľúbený, a ktorý by si sa rada naučila?
Milujem sa učiť nové jazyky. Hovorím anglicky, nemecky, francúzsky a práve sa učím dánčinu. Na škole som mala aj latinčinu a Starovekú Gréčtinu ale nehovorím s nimi. Neviem či mám obľúbený jazyk, pretože každý jazyk má niečo špeciálne -  kúzlo, ktoré ho robí jedinečným. Každý z nich je krásny, vlastne neznesiem, keď ľudia hovoria, že je niektorý z nich škaredý.
Hmm …. Ťažká otázka. Som typ čo by sa rád naučil KAŽDÝ jazyk (aj keď to je nemožné … nanešťastie), ale na univerzite by som rada študovala fínčinu a islandčinu. Ale pokiaľ by som mala možnosť naučiť sa akýkoľvek iný, slovenčinu, bulharčinu, čokoľvek - neváhala by som.5. Do you consider yourself uniquely gifted? That not many people can sing the way you do or is it the matter of practise? 


I wouldn't say I'm uniquely gifted, no... There may be a bit of luck, because my parents are pretty good at languages, too, but I think anything we try involves practice and whatever you want to acheive, if you try hard and you really want to do it, I'm sure anything is possible! I spend my time singing along to other languages, in the kitchen, the shower, my bedroom (my poor parents! haha only joking), so I'd call that my practice. 


Považuješ sa za jedinečne nadanú? Nie moc veľa ľudí dokáže spievať ako ty, alebo si myslíš, že je to len otázka cvičenia?
Nepovedala by som, že som jedinečne nadaná … Určite mám trochu šťastia, pretože moji rodičia sú dosť dobrý čo sa týka jazykov, ale myslím, že čokoľvek čo človek skúsi vyžaduje cvičenie a čokoľvek sa rozhodne dosiahnuť, tvrdo na tom pracuje a skutočne to chce, som si istá, že všetko je možné! Strávila som veľa času spievajúc si s pesničkami v iných jazykoch, v kuchyni, sprche, spálni (chudáci rodičia! Haha, len žartujem) a to považujem za svoje cvičenie.6. On what basis you choose songs to sing?


I pick songs that I like and that I hope others will, too. Sometimes, my friends from other countries tell me about them, sometimes I discover them by accident. I try to pick ones that are happy, most of the time!


Ako si vyberáš piesne, ktoré spievaš?
Vyberám si piesne, ktoré mám rada, o ktorých si myslím, že ich budú mať radi aj ostatní. Niekedy mi o nich povedia kamaráti z iných krajín, niekedy ich objavím náhodou. Snažím sa ale väčšinou vyberať tie veselé. :) 

7. What music do you like in general? 

I like folk and acoustic music mostly, but I'll listen to anything, because I'm curious – rock, pop etc... I'm just not a huge fan of metal. Usually I really like things I can sing along to. And if I listen to English or French songs, the lyrics have a big importance... I like when songs are poetic and have interesting lyrics.


Akú hudbu vo všeobecnosti počúvaš ? 
Väčšinou mám rada folk a akustickú hudbu, ale rada počúvam všetko pretože som zvedavá – rock, pop atď … Len metal mi moc nesedí. Najradšej mám veci, pri ktorých si môžem pospevovať. Ak počúvam anglickú alebo francúzsku pesničku, tak je pre mňa veľmi dôležitý text. Mám rada, keď je text poetický a zaujímavý. 

8. How did you discover and choose “Horehronie” and “Mandolína” – our Slovak songs? Slovakia is in my opinion overlooked by our neighbourhood, some countries don´t even know me exist what do you think about us? 


I knew Horehronie from the Eurovision 2010. It was the first year I started watching it and it was one of me and my sister's favourites! I found Mandolina kind of accidentally... I was on Youtube and it came up in my suggestions and I clicked on it by mistake... but then stayed, because I liked it! All the Slovakians that I have talked to have been absolutely lovely with me! They've all been supportive and happy and I'm just so glad that the song has made them feel important, because every country is! You're right, there are so many people that don't know anything about other countries... I mean, ask someone at my school if they know what the capital of Slovakia is and they'll look at you as if you've just stepped off another planet... And that's not just the case here, I think it's like that everywhere. I think that's something we need to change, because every European country is important in our unity!


Ako si objavila a vybrala Horehronia a Mandolínu – naše dve slovenské pesničky? Podľa môjho názoru je Slovensko zabúdané svojimi susedmi, niektoré krajiny ani nevedia, že existujeme. Čo si o nás myslíš ty?
Horehronie poznám z  Eurovízie 2010. Bol to rok, kedy som ju začala pozerať a bola jedna z mojich obľúbených a aj mojej sestry! Mandolínu som našla tak trochu náhodou … Bola som na YT, bolo to v odporúčaniach a ja som na to omylom klikla, ale potom som to zostala pozerať lebo sa mi to páčilo! Všetci slováci,  s ktorými som hovorila boli ku mne absolútne milí ! Všetci boli tak podporujúci a šťastní. Som tak rada, že sa vďaka pesničke cítili výnimočne, pretože každá krajina je výnimočná! Máš pravdu, je toľko ľudí ,ktorí nevedia nič o ostatných krajinách … Myslím tým, opýtaj sa niekoho v mojej škole,aké je hlavné mesto Slovenska a oni sa na teba pozrú ako keby si práve prišla z inej planéty … A myslím si, že to to nie je len váš prípad, deje sa to všade. Myslím, že to je niečo, čo by sa malo zmeniť pretože každé Európske mesto je dôležité pre naše spojenectvo!

9. Would you like to do a duet? Maybe with some singers which songs you played? 


That would be amazing, yeah! All the songs I sing are by bands and singers that I like, so to sing with them would be an absolute honour! If any of them asked me, I'd say yes straight away! 


Chcela by si skúsiť duet? Možno so spevákom, ktorého pesničku si spievala?
To by bolo úžasné, áno! Všetky pesničky čo spievam sú od skupín a spevákov, ktorých mám rada, takže spievať s nimi by bola veľká česť! Ak by sa ma ktokoľvek z nich spýtal, povedala by som hneď na mieste áno !

10. Do you play some musical instruments? 


I play the guitar and the ukulele I'd really like to learn the harmonica. I totally admire people who can play the guitar and the harmonica at the same time!


Na akých hudobných nástrojoch hráš?
Hrám na gitaru a ukulele. Vážne by som sa chcela naučiť hrať na harmoniku. Veľmi obdivujem ľudí, ktorí dokážu hrať na gitare a harmonike naraz ! :) 

11. Do you like fame? What cons and pros it has for you? 


Haha, I don't know if I'd call it fame! The recognition is amazing, though! People have been absolutely lovely and I love how Borders is taking off. The most amazing thing is being able to bring people together and show them that each individual country is an important part of Europe!


Páči sa ti sláva? Aké výhody a nevýhody pre teba má?
Ha ha, Neviem, či by som to nazvala slávou! Ale je úžasné, keď ťa  ľudia poznajú! Ľudia boli proste úžasne milí a milujem ako sa "Hranice" rozbiehajú. Najúžasnejšia vec je byť schopná dať ľudí dokopy a ukázať im, že každá jedna krajina je dôležitá súčasť Európy!

12. What was and is your dream job? You dreamed of being a professional singer? 


When I was little (and up until three years ago), I always wanted to be an archaeologist... But then I realised that my love for languages was much stronger than my love for history and I didn't need a teacher to get me interested in languages, it came naturally. Now I'm not really sure of what I want to do later on... It would be really cool to be a translator at the European parliament, though! It's my dream to sing at the Eurovision Song Contest, and if I get the opportunity to do music as a career then of course that would be amazing... but I still have my love for languages.


Aká bola a je tvoja vysnívaná práca? Snívala si o kariére profesionálnej speváčky?
Keď som bola malá (a ešte tri roky dozadu),vždy som chcela byť archeologičkou. Ale potom som si uvedomila, že moja láska k jazykom je oveľa silnejšia, než tá k histórií a nepotrebovala som učiteľku aby som sa o ne zaujímala, išlo to prirodzene. Teraz si vážne nie som istá čo chcem robiť … Ale bolo by hrozne cool byť prekladateľka v Európskom parlamente!  Snívam o tom spievať v Eurovizí a pokiaľ dostanem možnosť mať hudobnú kariéru tak to by bolo samozrejme úžasné … ale stále mám svoju lásku k jazykom.

13. Is there any language you can´t sing in? 


Hopefully not! Hopefully I'll manage all of the ones that I try... My pronunciation of some languages may not be as good as other languages, but I hope the songs will be a success!


Je nejaký jazyk, ktorý nedokážeš spievať?
Dúfam, že nie! Dúfam, že zvládnem všetky, o ktoré sa pokúsim … Moja výslovnosť nie je rovnako skvelá u všetkých jazykov ale dúfam, že pesničky zožnú úspech!
Dúfam, že sa vám dnešný článok páčil. :) Teším sa na ďalší. :) 

xoxo
Aďka 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára